Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019), 50 năm di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 ngày Bác mất. Sáng nay 02/9/2019, các đồng chí Đảng viên trường MN Liên Chung tổ chức dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trường.

 

 

Các đồng chí Đảng viên trường MN Liên Chung tổ chức dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí phấn khới cùng với cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Tết độc lập của đất nước, Đảng viên trường MN Liên Chung đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu đã cống hiến chọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Thực hiện lời căn dặn và Di huấn thiêng liêng của Người, cùng với sự phấn đấu đi lên của các địa phương trong cả nước, những năm vừa qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và tư tưởng của Người. chi bộ, chính quyền và nhân dân trường đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu, giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc như Bác vẫn hằng mong muốn.
Trước Anh linh của Người, chi bộ nhà trường nguyện xin hứa: Luôn đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh.
Với truyền thống quê hương cách mạng, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu phát triển năm 2020 và những năm tiếp theo, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giáo dục.